0
Vogeltellers aan de slag (foto Arend van Dijk)

Euro Birdwatch 2019 in Uffelte

Op 5 oktober 2019 hebben we in Uffelte deelgenomen aan de Euro Birdwatch, een jaarlijkse telling van trekvogels in ruim veertig Europese landen om daarmee de aandacht te vestigen op trekvogels tijdens hun vlucht naar zuidelijke wintergebieden. We telden 65 vogelsoorten en 5334 vogels

In Uffelte fietsen we jaarlijks een 17 km lange route over de Uffeltermade langs Ettelte, Oude Vaart, Hardenweg, Broekdijk, Ansen en Rheebruggen. We telden tussen 7.00 en 15.00 uur met prima weer en goed zicht. Aan de telling deden mee Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk (verslag), Derk van der Helden, Hans Krol, Martha Sol en Harry Talen.

Het meest talrijk waren kolganzen, die vooral in de ochtend in groepen soms zeer hoog in de lucht overtrokken. Trek was er verder vooral van groepen boerenzwaluwen, aalscholvers, buizerds, kieviten, kokmeeuwen en spreeuwen. Bijzonder waren de groepen van soms tientallen (Vlaamse) gaaien, een groep van 28 buizerds in een thermiekbel, groepjes pimpelmezen die soms omhoog vlogen, kennelijk om door te trekken, maar die toch weer terugkwamen en groepen in nat cultuurland voedselzoekende witte kwikstaarten.
Bijzondere vogelsoorten waren 2 bladkoningen, blauwe kiekendief, grote gele kwikstaart, 3 tapuiten, vuurgoudhaan en zwarte roodstaart. Dit jaar ontbraken onder andere ijsvogel of sperwer in onze lijst.

Het totaal van 5334 was hoger dat in de afgelopen drie jaren in Uffelte. Topjaren blijven 2015 en 2013 met 6121 en 6863 vogels. In de landelijke top tien van 2019 staat de spreeuw met 227.935 boven aan, gevolgd door kolgans (115.370) en vink (68.306), maar daarna volgen soorten die wij weinig hadden zoals sijs (67.835), zanglijster (39.832) en graspieper (24.156). In Europa zijn meer dan 5 miljoen vogels geteld.

 

Euro Birdwatch Uffeltermade 5 oktober 2019
Kolgans 1690 Blauwe reiger 36 Kauw 4
Spreeuw 1240 Veldleeuwerik 36 Grote lijster 3
Gaai 274 Knobbelzwaan 32 Kneu 3
Boerenzwaluw 188 Merel 27 Stormmeeuw 3
Kievit 172 Graspieper 23 Tapuit 3
Holenduif 147 Sijs 21 Bladkoning 2
Toendrarietgans 141 Grote zilverreiger 18 Goudplevier 2
Witte kwikstaart 117 Geelgors 17 Nijlgans 2
Zwarte kraai 104 Houtduif 16 Roek 2
Aalscholver 98 Ekster 12 Blauwe kiekendief 1
Huismus 91 Koperwiek 12 Boomkruiper 1
Buizerd 88 Roodborsttapuit 12 Goudhaan 1
Kokmeeuw 71 Torenvalk 12 Groene specht 1
Pimpelmees 71 Watersnip 12 Grote gele kwikstaart 1
Vink 66 Rietgors 11 Heggenmus 1
Roodborst 64 Winterkoning 9 Keep 1
Wilde Eend 62 Groenling 8 Matkop 1
Grauwe gans 59 Putter 8 Vuurgoudhaan 1
Ringmus 57 Kleine mantelmeeuw 7 Wulp 1
Koolmees 54 Grote bonte specht 6 Zilvermeeuw 1
Grote Canadese gans 52 Tjiftjaf 5 Zwarte roodstaart 1
Zanglijster 48 Boomklever 4 Totaal: 5334

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.