0

EuroBirdwatch 2018

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. In Uffelte tellen we alle vogels die we op een 17 km lange fietstocht via de Oude Vaart, Uffeltermade, Broekdijk en Ansermade tegen komen. We starten om 7.00 uur en eindigen om 14.30 uur. De tellers Arend, Derk, Emmy, Hans, Harry en Peeke hebben tussen 7.00-14.30 uur 59 vogelsoorten en 4263 vogels geteld.
Bijzondere vogelsoorten waren Slechtvalk, Grote Gele Kwikstaart, Barmsijs, Blauwe Kiekendief en IJsvogel. Vooral gedurende de eerste uren zagen we groepen overtrekkende Vinken, Graspiepers, Grauwe Ganzen, Zanglijsters en Aalscholvers. Daarna ging het vooral om voedselzoekende vogels op de cultuurlanden, in bosjes en bij boerderijen. Kieviten, Nijlganzen en meeuwen zaten geconcentreerd in enkele groepen, terwijl Spreeuwen, Graspiepers, Witte Kwikstaarten, Holenduiven en Zwarte Kraaien juist meer verspreid zaten. Het totaal was hoger dat in de voorbije jaren (3115-3877), maar voorheen scoorden we er wel 6120-8182. Tot de vijf talrijkste soorten behoren al jaren Spreeuw, Kievit, Kolgans, Graspieper en Vink. Dit jaar hadden we nauwelijks Kolganzen, maar meer Kokmeeuwen, Witte Kwikstaarten, Veldleeuweriken en Holenduiven. Verder dit jaar meer Geelgorzen, Aalscholvers, Stormmeeuwen en Grote Canadese Ganzen dan gebruikelijk, maar minder Merels, Ringmussen, Roodborsttapuiten en Watersnippen.

Kievit 1028 Wintertaling 12
Spreeuw 986 Boomkruiper 11
Graspieper 486 Groenling 11
Vink 396 Winterkoning 10
Kokmeeuw 115 Barmsijs 10
Witte Kwikstaart 89 Ekster 9
Nijlgans 87 Roek 9
Grauwe Gans 76 Grote Bonte Specht 7
Veldleeuwerik 76 Heggenmus 7
Holenduif 71 Staartmees 6
Zwarte Kraai 62 Grote Zilverreiger 5
Koolmees 56 Kolgans 5
Geelgors 47 Torenvalk 5
Aalscholver 46 Keep 5
Gaai 46 Sijs 4
Stormmeeuw 40 Groene Specht 2
Wilde Eend 39 Roodborsttapuit 2
Houtduif 36 Tjiftjaf 2
Huismus 36 Boomklever 2
Zanglijster 32 Rietgors 2
Blauwe Reiger 31 Ooievaar 1
Buizerd 31 Blauwe kiekendief 1
Grote Canadese Gans 30 Slechtvalk 1
Roodborst 28 Watersnip 1
Kneu 27 Turkse Tortel 1
Boerenzwaluw 16 IJsvogel 1
Ringmus 16 Grote Gele Kwikstaart 1
Knobbelzwaan 14 Kramsvogel 1
Merel 13 Putter 1
Pimpelmees 13 totaal 4263

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.