Werkgroep PR

De PR werkgroep houdt zich bezig met de promotie van de vogelwacht. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen zich bewust worden van het werk dat we doen.

Om aan de behoefte aan promotie van de vereniging – ook buiten de lezingen en excursies om – te voldoen, is de werkroep PR opgericht. De werkgroep is een aantal keren per jaar te vinden op locale en regionale (groene) markten en bereikt op die manier ook mensen die niet zo snel met vogelactiviteiten in aanraking komen. Vaak zijn zij echter wel zeer enthousiast en ook verbaasd over het werk dat de Vogelwacht doet en ontstaan leuke gesprekken. Dikwijls komt hieruit een lidmaatschap voort.

Coördinator

Femmie Prikken
(0521) 342563
femmieprikken@kpnplanet.nl

Doel

Het efficiënter inspelen op de vraag naar promotie, zodat bekendheid gegeven wordt aan het werk en de werkgroepen van de Vogelwacht. We vinden het belangrijk dat mensen zich bewust worden van de zin van bescherming en instandhouding van de vogels en hun leefomgeving.

Werkwijze

De werkgroep heeft drie vaste werkgroepsleden en put daarnaast uit een grote (afwisselende) groep vrijwilligers. Op de markten kunnen de bezoekers aan de kraam folders, flyers, brochures en ander documentatie materiaal meenemen, al naar gelang hun interesse. Het materiaal wordt veelal verkregen via Vogelbescherming, Sovon, Stone e.a. Ook wordt gebruik gemaakt van eigen informatie materiaal.

De werkgroep heeft vier opgezette vogels tot haar beschikking, hetgeen een extra attractie vormt, vooral voor kinderen. Ook is een steenuilennestkast te bekijken.

Om ook niet de kas van de vereniging te vergeten, worden (seizoensafhankelijk) o.a. nestkasten, voedersilo’s en strooivoer te koop aan geboden.

De kerstmarkt in Havelte vormt een bijzonder evenement: hiervoor gaat de werkgroep met een groep leden een avond knutselen om vervolgens de werkstukken op de markt te verkopen. Het is tevens een mooie gelegenheid om de binding binnen de vereniging te versterken. De markt wordt veelal druk bezocht door lokale bewoners, waaronder veel leden die even een praatje komen maken.

Promotiemateriaal

De werkgroep PR kan voor belangstellenden die werkstukken, presentaties, exposities e.d. willen houden, materiaal verzorgen.

Resultaat

Na de oprichting van de werkgroep PR in 2011 is de Vogelwacht mede door zich lokaal en regionaal te profileren meer en meer in de picture komen te staan. Naast dat dit terug te vinden is in de stijging van het aantal leden, merken we dat steeds meer mensen de weg naar de Vogelwacht weten te vinden.

Laatste nieuws uit de werkgroep