Werkgroep Heideschonen

Gewapend met zagen en kniptangen zorgt de werkgroep heideschonen voor een gevarieerd heidelandschap.

Veldleeuwerik, wulp, roodborsttapuit en nachtzwaluw houden van grotendeels open heidevelden. Daar zijn er genoeg van, als je door het Holtingerveld, Uffelterveen enzovoorts dwaalt. Maar dat is schijn want deze heidevelden raken langzaam maar zeker begroeid met vliegden, Amerikaanse vogelkers en ander geboomte. Hierdoor is veel open heide verdwenen en daarmee ook de vogels die graag in die biotoop leven. Inmiddels alweer meer dan tien jaar geleden besloten enkele leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. deze ontwikkeling tegen te gaan. Gewapend met zagen en kniptangen worden lokaal vliegdennen verwijderd. Dit heeft bijgedragen aan de variatie van open heide en heide met bomen, zoals die nu op het Holtingerveld en omgeving te vinden is.

Coördinator

Gert Hulsebos
(0521) 343222

Doel

De werkgroep heideschonen streeft er naar het heidelandschap afwisselend te houden door met struiken en bomen dichtgroeiende delen open te maken. Hierdoor wordt de totale vogelstand gevarieerder.

Resultaten

In de afgelopen jaren zijn vele hectaren heide grotendeels van vliegdennen (grove dennen) ontdaan. Het voordeel van dennen is dat ze na het afzagen niet meer uitlopen, terwijl veel loofbomen dat wel doen. Delen van de heide met veel boomgroei worden ongeveer eens in de 3-4 jaar bezocht en ontdaan van vliegdennen. Door het lokaal open maken van de heide is het heidelandschap van het Holtingerveld afwisselender geworden. Dit heeft (indirect) bijgedragen aan een gunstige ontwikkeling van de broedvogelstand van onder andere de boomleeuwerik, geelgors, grasmus, nachtzwaluw, roodborsttapuit en veldleeuwerik.

Werkwijze

Leden van de Werkgroep Heideschonen gaan in de periode medio september – medio maart op de heide van het Holtingerveld en Uffelterveen vliegdennen verwijderen. Dit gebeurt eens in de veertien dagen op een vrijdagochtend. Meestal zijn 10-12 vrijwilligers aanwezig. In overleg met de terreinbeheerder worden gebieden uitgekozen. De vliegdennen worden afhankelijk van hun grootte, omgezaagd, afgeknipt of uit de grond getrokken. Vervolgens worden ze afgevoerd van de heide, omdat vertering ter plekke voedingsstoffen gaat opleveren en heide is nu eenmaal gebaat bij een schrale bodem.

Ondersteuning krijgt de werkgroep van Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Drenthe. De laatste zorgt ook voor gereedschap en de nodige vergunningen.

Laatste nieuws uit de werkgroep

Arm uit de mouw steken?

Meedoen met de werkgroep kan altijd, één keer, af en toe of het hele seizoen, alles is mogelijk. De zwaarte en intensiteit van het werk bepaalt de deelnemer zelf. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij de coördinator van de werkgroep: Gert Hulsebos tel 0521 343222.

Naast deze structurele activiteit, organiseert de Activiteitencommissie van de Vogelwacht jaarlijks een ‘werkdag op de heide’ voor leerlingen van de basisscholen in de regio, waaraan ook andere belangstellenden kunnen meedoen. Zie hiervoor de jaaragenda van de Vogelwacht.